ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési szabályzatunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján nyújt tájékoztatást az adatkezelő által alkalmazott adatkezelési szabályokról.

· ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő: Asociatia Lumos - Centru de Terapie, Consiliere si Dezvoltare - Lumos Terápiás, Tanácsadó és Fejlesztő Központ

Honlap: www.lumoskozpont.org

Székhely: Cluj-Napoca, Republicii 33/A, ap.1., 400015

Adószám: 44127317

Postacím: Cluj-Napoca, str. Republicii 33/A, ap.1., 400015

E-mail cím: info@lumoskozpont.org

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az érintettek az info@lumoskozpont.org e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban egy hónapon belül megküldjük az érintettek által megadott elérhetőségre.

· ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Adatkezelésünk során alábbi alapelveket követjük:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük,
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 • minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható, megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

· AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Az adatkezelés céljai
Kapcsolattartás, információ és többletszolgáltatás nyújtása.

3.2. Kezelt adatok

I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok:

 • Név, születési idő, telefonszám, e-mail cím, lakcím: azonosítást, kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást szolgáló adatok.

II. sz. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz):

 • Az Ügyfél panasza, ügye, amellyel megkeresi Egyesületünket.
 • Élettörténeti adatok: Az egyesületünk által nyújtott szolgáltatások igénybevétele folyamán elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetéssel kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Egyesületünk által nyújtott szolgáltatások során hozzánk kerülő különleges adatokat a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulásával kezeljük tanácsadási, terápiás vagy fejlesztési célból. Továbbá egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészségügyi adat kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint a c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése.

 • A GDPR 6. cikke rögzíti az adatkezelés jogszerűségét:
 • (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 • a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
 • érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

3.4. Az adatkezelés időtartama

Egyesületünk a személyes adatokat az alábbi időtartam alatt tárolja:

Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén: Valamennyi dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja, számviteli bizonylatként, Egyesületünk a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

Ezeket a szükséges mértékű célhoz kötött adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében 8 évig őrizzük meg. Ide sorolandók a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai ("A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni").

Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog elévülési idejéig (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ügyfél adatait.

Azon adatok, amelyekre számviteli szempontból nincs szükség, az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre. Ezen személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, amennyiben Egyesületünk valamely jogi igénnyel rendelkezik az Ügyféllel szemben vagy ha az Ügyfél érvényesít jogi igényt Egyesületünkkel szemben. Törlésre kerülhetnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva.

A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén: Egyesületünk által nyújtott szolgáltatások folyamán felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok az Ügyfél szóbeli beleegyezése alapján, ezen beleegyezés visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig vagy a munkafolyamat lezárását követően 5 évig.

3.5. Kik férhetnek hozzá az adatokhoz

Az I. sz. kategóriába tartozó személyes adatok, és a II sz. kategóriába tartozó személyes adatok közül az ügyfél panaszához és ügyéhez az Egyesületünk munkatársai férnek hozzá.

A II sz. kategóriába tartozó személyes adatok közül az élettörténeti adatokhoz csak az adott szakember fér hozzá, aki az Ügyfél által igénybevett szolgáltatást nyújtja.

Az I. sz. kategóriába tartozó személyes adatokat (név, cím) könyviteli feladatok érdekében, megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó adatfeldolgozója látja el.

Az adatfeldolgozó (könyvelő) személye, elérhetőségei: Laczkó Kata, KT BALANCE CONSULT SRL, 34845000. Az adatfeldolgozó könyvelő kizárólag az I. számú kategóriába tartozó adatokhoz fér hozzá (név, cím).

3.6. Az adatok védelme

Az érintettek személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet, vírusirtó szoftvereket és egyéb eszközöket használunk.

Az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, ezért mindig ellenőrizhető hogy ki, mikor és milyen személyes adatokhoz fért hozzá, illetve megfelelő szervezési intézkedésekkel (pl. feladat- és hatáskörök szigorú elhatárolása, jogosultság menedzsment stb.) gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

4. WEBOLDALON TALÁLHATÓ KAPCSOLATI ŰRLAP KITÖLTÉSE

A weboldalon keresztül kitöltött kapcsolati űrlap által beérkező információt kizárólag kapcsolattartás és információnyújtási szempontból használja fel Egyesületünk, ezen adatokat adatbázisunkban nem tároljuk.

5. SÜTIK (COOKIE-K)

A weboldal látogatásánál "cookie-k" formájában információ tárolás történhet az Ön számítógépén annak érdekében, ezen "cookie-k" a weboldal legközelebbi felkeresésekor automatikusan újra felismerésre kerülnek. Ezen folyamat annak az érdekében történik, hogy weboldalunk a látogató személyes igényeihez igazíthassuk. Amennyiben nem szeretné, hogy számítógépét felismerjük, kérjük, állítsa be úgy az internetkereső programját, hogy az a merevlemezen tárolt cookie-kat törölje, minden cookie-t blokkoljon, vagy, hogy figyelmeztesse Önt, mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

6. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintettek

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhetnek,
 • kérhetik az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatnak az adatkezelés ellen és kérhetik adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
 • élhetnek az adathordozhatósági jogával (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek (https://www.dataprotection.ro/). A panasz benyújtható az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban is.

Felügyelő Hatóság: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
 • Levelezési cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
 • Telefon:
  Centrală Telefon
  +40.318.059.21, +40.318.059.212

Cabinet Președinte

+40.318.059.220

 • Fax: +40.318.059.602
 • E-mail: presa[at]dataprotection.ro (exclusiv Mass-Media), anspdcp[at]dataprotection.ro, dpo[at]dataprotection.ro
 • Honlap: https://www.dataprotection.ro/

6.1. Helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettek jogosultak arra, hogy kérjék a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

6.2. Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, illetve kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintettek személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 • az érintettek visszavonják a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulásukat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintettek tiltakoznak az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az érintettek személyes adatait jogellenesen kezeltük,
 • az érintettek személyes adatait az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk az érintettek személyes adatát és azt a fentiek alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintettek kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk az adatot amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre korlátozzuk az adatkezelést amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintettek vitatják a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését és ehelyett kérik azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintettek jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetünk.

Azt az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettek kérésére tájékoztatjuk az érintettet e címzettekről.

6.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintettek által számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha

 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosultak arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, abban az esetben az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhassanak az érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.6. Az érintetti jogok érvényesítése

Az érintettek kérelmére tájékoztatást adunk az érintettek általunk kezelt, illetve az általunk - vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az érintettek személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintettek a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, abban az esetben a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) írásban vagy - az érintett hozzájárulásával - elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban fordulhat panasszal a Hatósághoz.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintettek tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Az érintettek a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keressenek meg minket.

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk.

Kolozsvár, 2022